ข้อมูลการรับสมัคร

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
จำนวนรับรวมทั้งสิ้น 552 คน
ความสามารถพิเศษ
นาฏศิลป์, ดนตรีไทย, ดนตรีสากล, ทัศนศิลป์, เซปักตะกร้อ, เทนนิส, เทควันโด, ลีลาศ 20 คน
ยื่นสมัคร 25-28 มี.ค. 61
สอบคัดเลือก 31 มี.ค. 61
ประกาศผล และรายงานตัว 4 เม.ย. 61
มอบตัว 7 เม.ย. 61
สอบคัดเลือก และคะแนน O-NET
ในพื้นที่ 240 คน นอกพื้นที่ 310 คน 460 คน
ยื่นสมัคร 25-28 มี.ค. 61
สอบคัดเลือก 31 มี.ค. 61
ประกาศผล และรายงานตัว 4 เม.ย. 61
มอบตัว 7 เม.ย. 61
เงื่อนไขพิเศษ
  20 คน
ยื่นสมัคร 25-28 มี.ค. 61
ประกาศผล และรายงานตัว 4 เม.ย. 61
มอบตัว 7 เม.ย. 61
ห้องเรียนพิเศษ (วิทย์–คณิต)
  36 คน
ยื่นสมัคร 24-28 ก.พ. 61 (ห้อง 514)
สอบคัดเลือก 10 มี.ค. 61
เวลา 9.00-12.00 น. (ห้อง 514,528)
ประกาศผล และรายงานตัว 15 มี.ค. 61 (ห้อง 514)
มอบตัว 24 มี.ค. 61 (ห้อง 514)
ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (IEP)
  36 คน
ยื่นสมัคร 24-28 ก.พ. 61 (ห้อง 324)
สอบคัดเลือก 10 มี.ค. 61
เวลา 9.00-12.00 น. (ห้อง 324,325)
ประกาศผล และรายงานตัว 15 มี.ค. 61 (ห้อง 324)
มอบตัว 24 มี.ค. 61 (ห้อง 324)
*** หมายเหตุ ***
ยื่นความจำนงขอให้จัดที่เรียนรอบสอง -
ประกาศผล และรายงานตัวรอบสอง -
เรียนปรับพื้นฐาน -

พื้นที่บริการ

นักเรียนในพื้นที่บริการของโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญได้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาดังนี้

เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรีทั้งแขวง
แขวงแสนแสบทั้งแขวง
เขตคลองสามวา แขวงบางชันทั้งแขวง
เขตคันนายาว แขวงคันนายาวทั้งแขวง

หลักฐานการรับสมัคร

  1. ใบแจ้งความจำนง
  2. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก, หน้าที่มีชื่อนักเรียน, บิดา, มารดา หรือ ผู้ปกครอง และเจ้าบ้าน โดยนำฉบับจริงมาแสดงในวันรับสมัคร และ ถ่ายเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า ให้นำมาทั้งฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)

วิธีการสมัคร