พื้นที่บริการ

นักเรียนในพื้นที่บริการของโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญได้แก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาดังนี้

เขตมีนบุรี แขวงมีนบุรีทั้งแขวง
แขวงแสนแสบทั้งแขวง
เขตคลองสามวา แขวงบางชันทั้งแขวง
เขตคันนายาว แขวงคันนายาวทั้งแขวง

หลักฐานการรับสมัคร

  1. ใบแจ้งความจำนง
  2. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก, หน้าที่มีชื่อนักเรียน, บิดา, มารดา หรือ ผู้ปกครอง และเจ้าบ้าน โดยนำฉบับจริงมาแสดงในวันรับสมัคร และ ถ่ายเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  3. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 หรือเทียบเท่า ให้นำมาทั้งฉบับจริง และฉบับถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)

วิธีการสมัคร