เลขหมายโทรศัพท์ภายใน

 

ลำดับที่ ฝ่าย/สำนักงาน/หมวด หมายเลขภายใน ลำดับที่ ฝ่าย/สำนักงาน/หมวด หมายเลขภายใน
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 111 25 งานโสตทัศนศึกษา 401
2 รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ 200 26 งานห้องสมุด 402
3 รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ 400 27 ห้องแนะแนว 403
4 รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป 300 28 งานประชาสัมพันธ์ 404
5 รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล 500 29 งานอนามัย 405
6 สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ 112, 444 30 สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 406
7 สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 201 31 ห้องวิดีทัศน์ 409
8 งานการเงิน 202 32 สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 501
9 งานพัสดุ 203 33 สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 315
10 สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 204 34 ห้องวิทยบริการ 700
11 งานสารบรรณ 205 35 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 303
12 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 301 36 ศูนย์วิชาภาษาไทย 701
13 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 302 37 ศูนย์วิชาสังคมฯ 702
14 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 304 38 ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ 703
15 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา 305 39 โครงงานวิทยาศาสตร์ 704
16 กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา 1 306 40 แผนงาน 705
17 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 307 41 กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา 706
18 หมวดวิชาอุตสาหกรรม 2 308 42 หมวดวิชาอุตสาหกรรม 1 707
19 หมวดวิชาเกษตรกรรม 309 43 ศูนย์วิชาคณิตศาสตร์ 708
20 หมวดวิชาคหกรรม 310 44 ห้องควบคุมเสียงบนห้องประชุม 709
21 งานทะเบียน-วัดผล 311 45 ห้องอาหารครู-อาจารย์ 710
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 312 46 ห้องพิพิธภัณฑ์ 711
23 หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ 313 47 งานนักพัฒนา 603
24 สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 315      

เลขหมายโทรศัพท์ภายนอก

ผู้อำนวยการ 0 2517 0454
รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป  0 2918 5933
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ  0 2918 8569
โทรสาร  0 2517 3637