ความหมายของตราโรงเรียน


พรหมวิหาร 4 ประกอบไปด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาพุทธปรัชญาโรงเรียน

สัจฺจํ วีรํ การาเปติคำขวัญของโรงเรียน

ประพฤติดี มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้สีประจำโรงเรียน


สีเขียวและสีขาว