กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                            

   

11

ครูวิภา ชำนาญเรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

   

12

ครูวีรินท์ เดชราช

13

ครูทัชชา อิ่มสำราญ

14

ครูแสงระวี พรมแสง

14

ครูขวัญชนก มิราสุวรรณ

15

ครูวรวรรณ สุพัฒน์

16

ครูนิภาภรณ์ บุญบริสุทธิ์

18

ครูรองรัตน์ ผู้พัฒน์

19

ครูชนเมษา โชติเมษ

20

ครูวรนุุช ค่าม่วง

ครูอนุสรา ชูชนะ

ครูสุนารี สายสมบัติ

ครูปิยธิดา นพธรรม

ครูศุภาวดี คำชมพู

ครูแสงระวี โคตรหานาม

ครูกวิตา หลุยจำวัน

ครูวิเชียร แป้นไผ่

ครูกุสุมา ศรีรักษา

ครูชนาพร ปักครึก

ครูชุติมณฑน์ มนเทียรกุล

ครูทิพย์วรินทร จงประดิษฐ์นันท์

ครูภัคภร แก่นสูงเนิน

ครูวงเดือน ยอดน้ำคำ

ครูอรรถพร ประทุมชาติ

ครูอัจฉราภรณ์ สุขจ่าง

ครูสุกัญญา สครรัมย์