3 สิงหาคม 2562 กิจกรรม ค่ายรักการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 โดยงานห้องสมุดและ8 กลุ่มสาระฯ