24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562