19 มิ.ย. 62 งานส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้จัดงานกิจกรรมตลาดนัด 1 ห้องเรียน 1 สิ้นค้า ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้จัดการบริหารจัดการ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยภายในงานมีสินค้าจากแต่ละห้องเรียนและกลุ่มสาระต่างๆ มาร่วมจำหน่ายมากมาย