12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จัดพิธีประดับเข็ม และตราสัญลักษณ์โรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4