9 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จัดกิจกรรม SBP ON STAGE 2019 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1