2 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าพอเพียง ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562