29 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก