8-9 เมษายน 2562 บรรยากาศการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ