28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญจัดกิจกรรม โครงการวิชาการ กิจกรรมค่าย 3 กลุ่มสาระ พลานามัย ศิลปะ การงานอาชีพฯ