ประกาศ วันที่ 15 มกราคม 2562 งานห้องสมุด มีกิจกรรมตลาดนัดหนังสือมือ 2 แจกหนังสือฟรี ให้นักเรียน ครูและผู้สนใจ คนละ 2-5 เล่ม ในเวลา 8.30 - 10.30 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียน