โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานห้องสมุด ในวันวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑