กิจกรรมแข่งขัน/ประกวด นักเรียนยอดนักอ่าน สพม.2 และการสัมมนา เรื่องการปรับเปลี่ยนห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล 4.0