พิธีมอบเข็มและวุฒิบัตรคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง