กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปี 2560 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ