กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม "วัยใสใจสว่าง" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560