กิจกรรมมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560