ค่ายวิชาการ 3 กลุ่มสาระ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปศึกษา)