มอบวุฒิบัตร และแสดงความยินดีกันนักศึกษาฝึกประสบการสอน ประจำปีการศึกษา 2559