การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่66(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี