ยินดีตอนรับ ข้าราชการครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ