พิธีมอบทุนการศึกษาของนักเรียนในโครงการนักเรียนพิเศษห้อง(GIFTED)