งานประชุมสมาคมผู้ปกครอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4