พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า